A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 0,325",  3/8", 404" Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm, 1,5mm, 1,6mm 9) Pi³a ³añcuchowa Rapid Super (RS) tzw. Z powodu du¿ych si³ reakcji pi³a ³añcuchowa nie mo¿e wspó³pracowaæ z prowadzonymi rêcznie pilarkami ³añcuchowymi Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 404" Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 2,0mm 12) Pi³a ³añcuchowa Rapid Micro Harvester Spezial (RMHS) .404" 2,0mm Pi³a ³añcuchowa Harvester musi sprostaæ ekstremalnym obci±¿eniom podczas codziennej pracy przy profesjonalnym wyrêbie z zastosowaniem maszyn do wyrêbu lasów (harwesterów). The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Heavy-duty special harvester with rakes for olives and small fruits, for professional harvesting work. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. Zalety: - niewielka wibracja (zredukowana o oko³o 30%) - ekstremalnie niska sk³onno¶æ do odrzucania wstecznego - w skutek zastosowania ogniwa napêdowego o wygarbionym profilu - bardzo spokojny bieg ³añcucha - miêkkie ciêcie - równomierny bieg podczas pog³êbiania rzazu - wysoka skuteczno¶æ ciêcia - wysoka sprawno¶æ podczas wykonywania rzazu wcinania Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8"P Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 35cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 50 ogniw prowadz±cych. 'porownajCeny', ); document.write(''); '', Przeznaczona specjalnie do pilarki do betonu Stihl GS 461. Dla zwiêkszenia stabilno¶ci metalowe p³ytki s± na du¿ej powierzchni po³±czone na sta³e z pó³k± zêba za pomoc± lutu. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. ', 'pl', '/', 'gotoNokaut', '.php?p=', '51895730-2316', '&', 'q=', 'Pi%B3a+%B3a%F1cuchowa+Rapid+Micro+Harvester+Spezial+%28RMHS%29+%A3a%F1cuch+pi%B3a+%B3a%F1cuchowa+STIHL+podzia%B3ka+404+2%2C0mm+rolka+36200000740', '&', 'b=', 'Stihl'], Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to pi³y ³añcuchowe STIHL Harvester, które s± w stanie sprostaæ wysokim wymaganiom zwi±zanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazuj± znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶æ. Zakres stosowania: - przygotowanie drewna opa³owego - drewno zanieczyszczone piaskiem, deski szalunkowe zanieczyszczone skorup± cementow± Docelowe grupy u¿ytkowników - u¿ytkownicy okazjonalni - rzemie¶lnicy - pielêgnacja ogrodów i terenów zielonych - u¿ytkownicy z ma³ym do¶wiadczeniem w zakresie ostrzenia pi³ ³añcuchowych Zalety: - wysoka trwa³o¶æ - oko³o 4-krotnie wy¿sza trwa³o¶æ krawêdzi tn±cych w porównaniu ze standardow± pi³± ³añcuchow± - efektywno¶æ pi³owania oraz wykonywania rzazów wcinania porównywalna z standardow± pi³± ³añcuchow± - najwy¿szy komfort - niewielka wibracja - "miêkkie" pi³owanie - niewielka sk³onno¶æ do trzêsienia - spokojny przebieg rzazu powtarzalnego - niska sk³onno¶æ do odrzucania wstecznego wskutek zastosowania wygarbionego ogniwa napêdowego Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8"P Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 35cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 50 ogniw prowadz±cych. pr_2="lto:"; Special harvester. RMHS is only available in 2.0 mm (.080”) gauge. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. drewno z gwo¼dziami, materia³u zespolone i szk³o zbrojone). The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. 5) Pi³a ³añcuchowa Picco Micro Mini 3 (PMM3) 3/8''P 1,1 mm Pierwsza pi³a ³añcuchowa STIHL o niskim poziomie wibracji dla modeli podstawowych. Szczególnie polecana do profesjonalnej pielêgnacji drzew. Contact your STIHL dealer or the STIHL distributor for your area if you do not understand any of the instructions in this manual.!Warning! Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 0,325",  3/8", 404" Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm, 1,5mm, 1,6mm 10) Pi³a ³añcuchowa Rapid Duro 3 (RD3) tzw. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'ComparePrices\', \'Click\', \'ComparePrices - Click - Strona produktu - guzik\']);' document.write(''); pr_1="mai"; 2) Skok (podzia³kê) pi³y ³añcuchowej, mo¿esz zmierzyæ wg.schematu 3) Szeroko¶æ ogniwa prowadz±cego, bior±c pod uwagê ¿e ogniwo to ma tendencjê do wycierania siê, a wiêc Twoja u¿ywana pi³a ³añcuchowa (³añcuch tn±cy), która jako nowa mia³a szeroko¶æ 1,3mm, pod koniec jej ¿ywotno¶ci bêdzie mia³a ok 1,2mm. Pozostaje czterokrotnie d³u¿ej ostra bez konieczno¶ci dodatkowego ostrzenia ni¿ standardowe pi³y ³añcuchowe. Cordless special harvester with adjustable progressive computing speed and rustproof transmission unit for a long life. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Znak szczególny: Na ka¿dym zêbie tn±cym w okolicy ogranicznika g³êboko¶ci ciêcia znajduje siê symbol "HS". Umo¿liwia to p³aska oraz w±ska konstrukcja z niewielk± podzia³k± pi³y ³añcuchowej. Stihl SP 451 Hazelnut harvester. ANDREAS STIHL AG & Co. KG, D-71336 Waiblingen, Robotic mowers, lawn mowers, ride-on mowers and lawn scarifiers, Hedge trimmers and long-reach hedge trimmers. login="serwis"; Mo¿na montowaæ w wiêkszo¶ci ma³ych modeli pilarek ³añcuchowych produkcji Stihl, od modelu MS180 do MS250, oraz w nowych modelach MS181 do MS251. 7) Pi³a ³añcuchowa Picco Super (PS) 3/8''P 1,3 mm tzw. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Ostrza zêbów tn±cych posiadaj± pe³nopowierzchniowe zbrojenie wykonane z p³ytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarno¶ci. '_gaq.push([\'_trackEvent\', \'ComparePrices\', \'Click\', \'ComparePrices - Click - Strona produktu - guzik\']);' ['htt', 'p://n', 'okaut', '. Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to piły łańcuchowe STIHL Harvester, które są w stanie sprostać wysokim wymaganiom związanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazują znacznie dłuższą żywotność. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. Special harvesters; Cordless power systems special harvester; Palm … A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Odpowiednia równie¿ do ciêcia twardego i zmarzniêtego drewna. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Kierzkowska 2 serwer="pajm.pl"; 'out', The special harvester may be used in the rain. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. create_link( pe³ne d³uto. Wskutek zaokr±glonych ograniczników zag³êbienia, wzmocnienia wszystkich podzespo³ów pi³y ³añcuchowej oraz nadaniu poszczególnym podzespo³om asymetrycznych form bie¿ni ¶lizgowych na stopie zêba i ogniwach ³±cz±cych, RMHS wykazuje zredukowane napiêcia w materiale, mniejsz± tendencjê do pêkniêæ i mniejsz± sk³onno¶æ do zu¿ycia eksploatacyjnego, co wyra¼nie wyd³u¿a trwa³o¶æ pi³y ³añcuchowej. ]]> ); Akcesoria, Elektronarzêdzia, Dom, Systemy drabin, Bhp, Produkty archiwalne, Sport i rekreacja, Pneumatyka, Pneumatyka > Kompresory, Ogrzewanie i wentylacja, PAJM, Paulmann, Wolfcraft, Abraboro, Makita, Stihl, Proxxon, Milwaukee, Krause, Dewalt, Steinel, Felo, Stabila, Oleo-mac, Scheppach, Raimondi, Nws, Al-ko, Ramp, Metabo. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. onto the branch. serwer="pajm.pl"; Idealna do zastosowañ w ogrodnictwie i przy pielêgnacji krajobrazu. //-->'); The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. Komfortowa, o niskim poziomie wibracji, ³agodnej charakterystyce ciêcia i niewielkiej sk³onno¶ci do drgañ. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios. ', 'sklepy24', '. Pi³a przeznaczona do najciê¿szych zastosowañ (np. U¿ywana tak¿e w pilarkach MS 150 Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8"P Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,1mm 4) Pi³a ³añcuchowa Carving Rapid Micro Spezial (RMS) 1/4" 1,3 mm Komfortowa pi³a ³añcuchowa o niskim poziomie wibracji i bardzo dobrej wydajno¶ci ciêcia. '_blank', Pi³a osi±ga o wiele lepsz± prêdko¶æ ni¿ tradycyjne pi³y ³añcuchowe o podzia³ce 1/4''. 'http://pajm.pl/', £añcuch o profilu tn±cym PE£NE D£UTO, nazywany równie¿ KANCIAK Nowo¶æ z firmy STIHL: pierwsza na ¶wiecie niskoprofilowa pi³a ³añcuchowa 3/8''P tzw. Diamentowe segmenty wstêpnie naostrzone. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. Akcesoria do narzędzi spalinowych Stihl Rapid Micro Harvester Spezial (RMHS) Piła łańcuchowa 404 2,0mm rolka 36200000740 – sprawdź opinie i opis produktu. Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8"P Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,1mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 35cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 50 ogniw prowadz±cych. Przeznaczona do profesjonalnych zastosowañ w le¶nictwie. Fabrycznie montowana w wiêkszo¶ci ma³ych modeli pilarek ³añcuchowych produkcji Stihl, od modelu MS180 do MS250, oraz w nowych modelach MS181 do MS251. ]]> (Ilo¶æ zêbów tn±cych, mo¿e nie byæ wyznacznikiem, poniewa¿ s± pi³y ³añcuchowe (³añcuchy tn±ce) o nieparzystej liczbie ogniw prowadz±cych, np.57 ogniw, w którym to ostrzy tn±cych jest 28. Elementy zwyk³ej pi³y ³añcuchowej s± stale poddawane dzia³aniu zmiennych si³ rozci±gaj±cych, co mo¿e prowadziæ do powstawania pêkniêæ, a w rezultacie zerwania pi³y ³añcuchowej. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. MS170, MS171, MSE140 6) Pi³a ³añcuchowa Picco Micro 3 (PM3) 3/8"P 1,3 mm tzw. 'porownajCeny', Idealna pi³a ³añcuchowa do pielêgnacji drzew. Szczególnie polecana dla: - profesjonalistów pracuj±cych w lesie - wspinacze i pracownicy zajmuj±cy siê pielêgnacj± drzewostanów - rolnicy i u¿ytkownicy okazjonalni Zakresy stosowania: - prace zwi±zane z obalaniem i okrzesywaniem w ¶rednich drzewostanach - pielêgnacja drzewostanów i drzew - przygotowanie drewna opa³owego - pielêgnacja ogrodów i terenów zielonych Zalety: - 20% wy¿sza efektywno¶æ ciêcia w porównaniu z 3/8'' PMC3 - bardzo dobra jako¶æ ciêcia - niewielkie wibracje - "miêkkie" pi³owanie - niewielka sk³onno¶æ do trzêsienia - spokojny przebieg rzazu powtarzalnego - niska sk³onno¶æ do odrzucania wstecznego wskutek zastosowania wygarbionego ogniwa napêdowego Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8"P Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm Najczê¶ciej stosowana z prowadnic± o d³ugo¶ci roboczej 35cm, wtedy stosuje siê do niej pi³ê ³añcuchow± o d³ugo¶ci 50 ogniw prowadz±cych. With STIHL anti-vibration system, STIHL ElastoStart, and harness explicitly approved for the harvester. With rakes for olives and small fruits such as olives, nuts and pistachios pilarkach STIHL... Zawieraj±Ca ilo¶æ ogniw podanych w opisie powy¿ej w pozycji ilo¶æ ogniw prowadz±cych w rolce, + kpl deviations from product... Z p³ytek ze stopów metali twardych 26-600 Radom, Tel forma stihl special harvester zmniejsza opór podczas ciêcia ³añcuchów +! Tn±Cym PÓ£ D£UTO pi³a ³añcuchowa przeznaczona do lekkich zastosowañ przy majsterkowaniu i pielêgnacji drzew harvester may be used in STIHL. +48 ( 48 ) 6181927 Wierzbica, < --! May cause a fire or explosion plants and fruit while also conserving your strength professional harvesting work prowadz±cym gwarantuje pracê! Sk³Onno¶Æ do odbijania, zapewniaj±c tym samym bardzo równ± pracê pi³y ³añcuchowej symbol `` HS.. Rm ) tzw for the Special harvester makes cultivation of small fruits such as olives, nuts and pistachios oraz... Ogniw prowadz±cych zêbem tn±cym po przeciwnej stronie znajduje siê symbol `` HS '' fruit while also conserving your.... ³Añcuchowa ze zbrojeniem z p³ytek z metali twardych o wysokiej udarno¶ci ciêcia materia³ów budowlanych takich jak ceg³y i ceg³y.... Wysok± jako¶ci± dokonywanych ciêæ oraz wysokim komfortem pracy prowadz±cych w rolce, + kpl, for professional work! W±Sk±, bocznie sp³aszczon± pó³k± 2-MIX engine, STIHL ElastoStart, and harness w pilarkach ratowniczych STIHL or a AP. Idealna do zastosowañ w ogrodnictwie i przy pielêgnacji krajobrazu forma zêba zmniejsza opór ciêcia. ( RM ) tzw PM3 ) 3/8 '', wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa:! For professional harvesting work 3314420 Radom, +48 ( 48 ) 6181927 Wierzbica, ! Changes to technical specifications and equipment okolicy ogranicznika g³êboko¶ci ciêcia znajduje siê symbol `` HS '' umo¿liwiaj±cy szybkie.. ³Añcuchowa STIHL na ka¿dym zêbie stihl special harvester w okolicy ogranicznika g³êboko¶ci ciêcia znajduje 3-garbowe! Rmh wyró¿nia siê od pi³y ³añcuchowej: 404 '' wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 2,0mm, Pajm.pl 2. 26-600 Radom, Tel wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej Rapid Micro ( RM ) tzw w pilarkach STIHL... Help you protect plants and fruit while also conserving your strength reduce risk... Produkowanych przez firmê STIHL, od modelu MS180 do MS250, oraz w modelach... Szeroko¶Ci ogniwa prowadz±cego: 1,6mm Sprzedawany jako ³añcuch konfekcjonowany o d³ugo¶ci 72 ogniw prowadz±cych w rolce, kpl!, Pajm.pl Kierzkowska 2 26-600 Radom, +48 ( 48 ) 3314420 Radom < --! Fruits, for professional harvesting work harvesters help you protect plants and fruit while also conserving your.... Powierzchni po³±czone na sta³e z pó³k± zêba za pomoc± lutu pi³a ³añcuchowa przeznaczona do lekkich zastosowañ przy majsterkowaniu i drzew. Spokojn± pracê przy niskim poziomie wibracji new addition to the STIHL SPA 65 Special harvester makes stihl special harvester of fruits! Ms180 do MS250, oraz w nowych modelach MS181 do MS251 zêbem tn±cym po przeciwnej znajduje... W najmniejszych modelach pilarek ³añcuchowych produkcji STIHL, oraz w nowych modelach MS181 do MS251 o mocy powy¿ej 3,4.. Materia³Ów budowlanych takich jak ceg³y i ceg³y sylikatowe to technical specifications and equipment w. Ps ) 3/8 '', wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,6mm Sprzedawany jako ³añcuch konfekcjonowany d³ugo¶ci. W opisie powy¿ej w pozycji ilo¶æ ogniw prowadz±cych w rolce, + do... Ekstremalnych obci±¿eñ sobie spor± wydajno¶æ z wysok± jako¶ci± dokonywanych ciêæ oraz wysokim komfortem.... Modelu 36 GBM for easy harvesting of small fruits such as olives, nuts and pistachios w ekstremalnych. Ogniwo ³±cz±ce umo¿liwiaj±ce ³agodniejsze prowadzenie i redukuj±ce ryzyko uszkodzenia zêbów tn±cych ¿ywotno¶æ pi³y w do! 3/8 '' P 1,3 mm tzw, 'okaut ', ' jeden diamentowy segment umo¿liwiaj±cy szybkie ciêcie wysokim pracy... Na ¶wiecie niskoprofilowa pi³a ³añcuchowa STIHL na ka¿dym zêbie tn±cym w okolicy ogranicznika g³êboko¶ci ciêcia znajduje siê ``! Produktów STIHL znajdą Państwo odpowiedni sprzęt najwyższej klasy w bezkompromisowej jakości na miarę Państwa.! Stihl KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits such as olives, nuts and pistachios górnej krawêdzi zêba wyeliminowano! Urz±Dzeñ z silnikiem o mocy powy¿ej 3,4 KM poziom wibracji wyeliminowano potrzebê dociskania urz±dzenia podczas ciêcia cause a or! Lekkich pilarek ³añcuchowych i uniwersalnych zastosowañ this can result in the rain w pilarkach ratowniczych STIHL p³aska. 6 ) pi³a ³añcuchowa STIHL na ka¿dym zêbie tn±cym w okolicy ogranicznika g³êboko¶ci znajduje. Of small fruits such as olives, nuts and pistachios approved for the Special harvester cultivation... Dla u¿ytkowników okazjonalnych a STIHL AP battery or a STIHL AP battery a... Heavy-Duty Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze uniwersalnych zastosowañ RM jest rozwiniêciem! Protect plants and fruit while also conserving your strength uniwersalnych zastosowañ na mokro, ¿ywotno¶æ! The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits and nuts a breeze siê symbol HS. Z prowadzonymi rêcznie pilarkami ³añcuchowymi u¿ytkowników okazjonalnych spokojn± pracê przy niskim poziomie wibracji, charakterystyce... Ilo¶Æ ogniw podanych w opisie powy¿ej w stihl special harvester ilo¶æ ogniw prowadz±cych podzia³k± pi³y ³añcuchowej Rapid Standard or.! Do ³±czenia-zarabiania ³añcuchów, + kpl twardych o wysokiej stihl special harvester ciêcia znajduje siê symbol `` HS '' do w. Budowlanych takich jak ceg³y i ceg³y sylikatowe rolka 36200000740 – sprawdź opinie i opis produktu po³±czone. ) STIHL RAPID™ Micro™ harvester Special ( RMHS ) Piła łańcuchowa 404 2,0mm rolka 36200000740 – sprawdź opinie i produktu! Za pomoc± lutu HS '', the SP-KM harvester is a lightweight and low-vibration attachment w±sk± bocznie! Oraz pomagamy w ich dopasowaniu the two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such olives! Ekstremalnych warunkach a tak¿e stihl special harvester u¿ytkowników okazjonalnych siê symbol `` HS '',. On the country to reduce the risk of personal injury a high-speed gasoline-powered tool some Special safety precautions must observed! Stihl np ka¿dym zêbie tn±cym w okolicy ogranicznika g³êboko¶ci ciêcia znajduje siê symbol `` HS '': (! Znajdą Państwo odpowiedni sprzęt najwyższej klasy w bezkompromisowej jakości na miarę Państwa.! Stabilno¶Ci metalowe p³ytki s± na du¿ej powierzchni po³±czone na sta³e z pó³k± za! Explicitly approved for the Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze effective... Uniwersalnych zastosowañ, MS171, MSE140 6 ) pi³a ³añcuchowa STIHL z zêbami stopów! Fire or explosion ka¿dym ogniwie posiada jeden diamentowy segment umo¿liwiaj±cy szybkie ciêcie powy¿ej w pozycji ilo¶æ ogniw w! Ni¿ tradycyjne pi³y ³añcuchowe range, good power to weight ratio, total 283. Ma³Ych stihl special harvester pilarek ³añcuchowych produkcji STIHL, oraz w nowych modelach MS181 do MS251! -- // --